Adatkezelési tájékoztató

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

I. FEJEZET – ALAPFOGALMAK

II. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

III. FEJEZET – MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
 2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
 3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak, pályázatok, önéletrajzok kezelése
 4. Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése
 5. Saját Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés
 6. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés
 7. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 8. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 9. A munkahelyi Internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 10. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 11. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
 12. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

IV. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
 2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek adatkezelés

2.1. Társaságtól egyszeri információkérés adatkezelése

2.2. Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás adatkezelése

2.3. Érintetti ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

2.4. Társaság részéről történő ajánlatbekéréssel kapcsolatos adatkezelés

2.5. Időpontegyeztetéssel kapcsolatos adatkezelés

2.6. Szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 1. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés
 2. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
 3. Regisztráció a Társaság honlapján
 4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
 5. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
 6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
 7. Rendezvény szervezésével és ajándéksorsolással kapcsolatos adatkezelés

9.1. Rendezvényszervezés

9.2. Ajándéksorsolás

 1. Érintettről készített képek, videofelvételek, hangfelvételek kezelése
 2. Direkt marketing célú adatkezelés

V. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
 2. Kifizetői adatkezelés
 3. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

VI. FEJEZET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

VII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ TÁRSASÁG INTÉZKEDÉSEI

MELLÉKLETEK:

1. SZ. MELLÉKLET: Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

2. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési tájékoztató kapcsolatfelvétellel, ajánlatkéréssel összefüggő adatkezelésekről

3. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési tájékoztató névjegykártyán található személyes adatok kezeléséről

4. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési kikötés a Társaság által kötött szerződésekhez

5. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési tájékoztató Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről

6. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési tájékoztató a rendezvényszervezéssel összefüggő adatkezelésről

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi szabályzatának kivonata, mely azzal a céllal került megalkotásra, hogy az érintetteket tömör, érthető és áttekinthető formában tájékoztassa az Adatkezelő egyes adtakezelési tevékenységeiről és annak szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt témák és kérdéskörök kapcsán a Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezési az irányadók.

A Crown International Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Crown International Kft. az alábbiakban ismerteti a személyes adatok adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb adatkezelési elveit, bemutatja azokat a szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint Társasággal szemben megfogalmazott és előírt, valamint elismeri, hogy adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos hazai és európai jogszabályokkal.

I. FEJEZET – ALAPFOGALMAK ISMERTETÉSE

1.1. SZEMÉLYES ADAT

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

1.2. KÜLÖNLEGES ADAT

A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, valamint egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

1.3 ÉRINTETTTEK

Minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetve vagy közvetlenül azonosítható természetes személy, akinek az adatait az Adatkezelő kezeli.

1.4. TÁRSASÁG

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.5. ADATKEZELÉS

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

1.6. ADATFELDOLGOZÁS

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.7. ADATFELDOLGOZÓ

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

1.8. HONLAP

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok.

1.9. SZOLGÁLTATÁS(OK)

Honlapokon történő regisztráció, ajánlatkérés és a Honlapokon biztosított szolgáltatások.

1.10. MUNKAVÁLLALÓ

Az a természetes személy, aki a Társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

1.11. COOKIE (SÜTI)

A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs fájl, célja többféle lehet, leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

1.12. DIREKT MARKETING TEVÉKENYSÉG

Azoknak a közvetlen megkeresésnek módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek a célja, az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

1.13. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ

Az Adatkezelő számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Társaság együttműködik, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülhetnek, illetve akik az Társaság részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Társasággal együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások Honlapjához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

1.14. ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA

Adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

1.15. ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges. Az adatfeldolgozókról részletesebben az Adatkezelési szabályzatban tájékozódhat.

Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó törvényi előírások, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

1.16. ADATKEZELÉS CÉLJA

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A jelen tájékoztató célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete    elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat    nyilvánosságra hozatalát.

Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

1.17. TILTAKOZÁS

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.18. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

Ha az adatot az Társaság bárki számára hozzáférhetővé teszik.

1.19. IP CÍM

Valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP protokoll szerint folyik, a szervergépek IP címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

1.20. ANONIMIZÁLÁS/ADATTÖRLÉS

A felhasználó által megadott személyes adatok végleges módosítása oly módon, hogy az a későbbiekben ne legyen alkalmas a felhasználó közvetlen vagy akár közvetett beazonosítására.

Az adatok anonimizálása, azaz felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.21. ADATZÁROLÁS

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

1.22. ADATMEGSEMMISÍTÉS

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

1.23. ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

1.24. HARMADIK SZEMÉLY

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely/aki nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

1.25. HARMADIK ORSZÁG

Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

1.26.ADATVÉDELMI INCIDENS

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1.27. NAIH

Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság, akinek a jogállását és feladatait az Infotörvény 38. paragrafusa határozza meg (továbbiakban: Hatóság)

1.28. SZEMÉLYES ADATOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ADATKEZELÉSE

 1. A) A személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Társaság vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 2. B) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló oly kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

II. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: CROWN International Kft.

Székhely: 1163, Budapest, Vámosgyörk utca 30.

Fióktelep: 2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari krt. 6 sz. G épület

Cégjegyzékszám: 01-09-561638

Adószám: 10795752-2-42

Képviselő: Makk Piroska

Telefonszám: +36 28 200 280

E-mail cím: makk.piroska@cloos.hu

Honlap: www.crowninternational.hu, www.cloos.hu

(a továbbiakban: Társaság)

III. FEJEZET- MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
 • A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul

(2) Adatkezelés célja:

A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló adatait.

 • A kezelt személyes adatok köre:
 1. név*,
 2. születési név*,
 3. születési ideje*,
 4. anyja neve*,
 5. lakcíme/tartózkodási helye*
 6. állampolgársága*,
 7. adóazonosító jele*,
 8. TAJ száma*,
 9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 10. telefonszám,
 11. e-mail cím,
 12. személyi igazolvány száma,
 13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 14. bankszámlaszáma,
 15. online azonosító (ha van)
 16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
 17. munkakör,
 18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata*,
 19. fénykép,
 20. önéletrajz,
 21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
 23. a munkavállaló munkájának értékelése,
 24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
 26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
 27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,
 29. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok;
 30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybevételéhez szükséges adatok;
 31. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye,
 32. Társaság a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a Munkáltató/Megbízó adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét.
 33. A Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatok.

Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

(4) Az adatkezelés jogalapja:

 1. a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek.
 2. az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé a 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontjában, valamint
 3. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ -ban meghatározott, az alább felsorolt, *-gal jelölt adatok vonatkozásában kötelező, így az adatkezelés is kötelező.
 4. Más, *-gal nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja a Társaság jogos érdeke vagy az érintett önkéntes hozzájárulása.

(5) Az adatkezelés időtartama: Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 3 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, mint maradandó értékű iratokat leselejtezni tilos.

(6) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: ha harmadik fél számára kerül közlésre, úgy e személy az Adatvédelmi szabályzatban került megnevezésre.

 

 1. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapokat a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.

 • A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.
 • A kezelt személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.
 • Az adatkezelés jogalapja: munkavégzésre való képesség Társaság jogos érdeke.

(5) Az adatkezelés időtartama: Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 3 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, mint maradandó értékű iratokat leselejtezni tilos.

(6) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

(7) Az adatok forrása: A vizsgálatot végző szakember.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

 1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak, pályázatoknak, önéletrajzoknak a kezelése

(1) Társaság jogos érdeke bizonyos adatokat felvenni és nyilvántartani pályáztatás esetén

 • A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

 • A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
 • Az adatok forrása: álláshirdetés portálok, szakmai szervezetek honlapjai, ajánlások, referenciák révén, egyetemi Alumni listák.
 • Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  Ezt a hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

 

 1. Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése

(1) Társaság a belső képzések során felvett adatokat az itt megfogalmazottak alapján kezeli tekintettel arra, hogy többek között a Társaságnál hatályban levő tűzvédelmi, munkavédelmi és adatvédelmi szabályzatok alapján a Munkatársak oktatásban részesülnek, amellyel kapcsolatban jelenléti ívek, jegyzőkönyvek kerülnek felvételre. A Társaság a Munkatársak bizonyítványait és megszerzett képzettségeit is a jelen szabályok alapján kezeli.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: Az adatkezelés célja egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomon követése, fejlődésének elősegítése.

(3) A kezelt személyes adatok köre: a, az oktatási naplóval kapcsolatban: résztvevő Munkatársak névsora (jelenléti ív), a résztvevő Munkatársak aláírása, az előadó neve és aláírása. b, az egyéni képzéssel kapcsolatban: Munkatárs neve és aláírása, az előadó neve és aláírása. c, Munkatársak bizonyítványaival, vizsgáival kapcsolatban: Munkatárs neve, vizsga másolata, abban az esetben, ha azt Hatóság megköveteli.

(4) Az adatkezelés jogalapja:

a, jogszabály alapján kötelező (pl. tűzvédelmi oktatás, munkavédelmi, munkakörre előírt oktatás stb.), vagy

b, A Társaság jogos érdeke, hogy a Munkatársak ismeretei, képességei, készségei folyamatosan fejlődjenek.

 • Az adatkezelés időtartama: munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatás naplóját a Társaság 3 évig őrzi meg, a Munkatárs egyéni képzésének naplóját, bizonyítványainak, vizsgáinak adatait (és ha szükséges, másolatait) a jogviszony időtartama alatt kezeli.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • Adatközlés/adattovábbítás: Hatóság felé, tanúsító szerv felé.

 

 1. Saját Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Társaság a hatályos Polgári törvénykönyv 248. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.

Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.

Amennyiben az összes körülményre tekintettel megállapítható a felvétel egyedisége, egyéni portré jellege, akkor érintettől előzetes hozzájárulást kell kérni, amely előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például akár a weboldalra, akár a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény). Társaság a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett hozzájárulásában meghatározott cél, például a felvételek publikálása közösségi médiában (pl. facebook oldal) a Társaság marketingje céljával.

(3) A kezelt személyes adatok köre: érintettel készült hangfelvétel, érintett arcképmása, érintettről készült egyéb kép- vagy videófelvételt, amelyről az érintett felismerhető.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére törlésig vagy a marketing cél teljesüléséig.

(6) A személyes adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: Társaság a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (pl. képek, videofelvételek) harmadik felek számára elérhetőek lesznek.

 

 1. Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés

(1)         Abban a nem kívánt esetben, ha érintett Munkatárs munkába jutás vagy munkavégzés közben balesetet szenved, Társaság – az érintett közreműködésével, amennyiben az lehetséges – baleseti jegyzőkönyvet, valamint a biztosítótársaság számára szolgáltatási igénybejelentőt vesz fel, továbbá személyes és különleges adatokat továbbít az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, valamint munkabaleset estén az illetékes munkavédelmi hatóság felé.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintettek azonosítása, kapcsolattartás, valamint a balesettel kapcsolatos jogi lépések megtétele és jogszabályi kötelezettség teljesítése.

(3) A kezelt adatok köre: A baleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés során kezelt adatok köre:

 1. érintett sérült neve*
 2. születéskori név*
 3. születési helye*
 4. születés időpontja*
 5. anyja neve*
 6. állandó lakcíme*
 7. telefonszáma*
 8. baleset időpontja*
 9. baleset helyszíne*
 10. baleset rövid leírása*
 11. szemtanú telefonszáma
 12. szemtanú lakcíme
 13. szemtanú rövid   nyilatkozata
 14. balesetet okozó érintett neve, ha van
 15. lakcíme, telefonszáma
 16. ha a balesetet szenvedett érintett elsősegélyben részesült, az elsősegélyt nyújtó személy nyilatkozata
 17. amennyiben mentő szükséges, érintett hívó fél neve, hívás ideje
 18. TAJ száma*
 19. Neme*
 20. Állampolgársága*
 21. Sérülés súlyossága*
 22. Munkaképtelenség időtartama*

A *-al jelölt adatok megadása kötelező, baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra.

(4) Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, érintett jogos érdeke/létszükséglete.

(5) Az adatkezelés időtartama: felvételtől számított 5 évig.

(6) A személyes adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: Társaság a számára rendelkezésre álló adatokat továbbítja az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató felé az érintett létszükséglete jogalappal.

Társaság a Munkatárs balesetéről szóló baleseti jegyzőkönyvet és így annak adattartalmát az alábbiaknak továbbítja:

a, a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának;

b, a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak;

c, a külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű munkáltató magyar munkavállalójának a munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak;

d, a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának.

 1. e) munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.

A jegyzőkönyvnek a munkavédelmi felügyelőséghez történő megküldésekor másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat teljes dokumentációját így különösen:

a, a meghallgatási jegyzőkönyveket;

b, a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot;

c, a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot;

d, az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot;

e, az üzembe helyezést dokumentáló iratot;

f, az időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot;

g, a kockázatértékelést dokumentáló iratot;

h, a fényképfelvételeket, videófelvételeket;

 1. a belső szabályzatok vonatkozó részeit.

Az adattovábbítások jogalapja jogszabályi kötelezettség (vagy ha az nem értelmezhető az érintett érdeke, vagy létszüksége).

A *-gal jelölt adatok továbbítása jogszabályi kötelezettség.

 

 1. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.

(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.

(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.

(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.

(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.

(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

 

 1. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja.  A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti.  Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 1.4. pont rendelkezései irányadók.

 

 1. A munkahelyi Internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.

(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.

(3) A munkavállaló munkahelyi Internet használatát a munkáltató ellenőrizheti, amelyre és jogkövetkezményire az 7. pont 1.-4. bekezdésének rendelkezései irányadók.

 

 1. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti.

(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

(3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a 7. pont 1.-4. bekezdésének rendelkezései irányadók.

 

 1. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
 • Társaság szervizelést végző munkatársak céges járműveiben GPS nyomkövetőt helyezett el, amellyel kapcsolatos adatkezelés során betartja a 2011. évi CXII. törvény, a GDPR, a 2012. évi I. törvény rendelkezéseit, továbbá a NAIH a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről szóló ajánlását, valamint a NAIH korábbi, publikált határozatait, a 29-es számú adatvédelmi munkacsoport állásfoglalását.
 • A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság üzleti érdekeinek védelme, továbbá a gépjárművek vagyonvédelme.
 • A kezelt adatok köre: a gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat ideje.
 • A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja: a munkáltatói jogos érdek, célja munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
 • Az adatkezelés időtartama: rögzítéstől számított 30 nap, amennyiben az adat hatósági vagy bírósági eljárásban felhasználásra kerül, úgy az eljárás jogerős lezárultáig kerül megőrzésre.
 • A személyes adatok címzettjei: Az ellenőrzést kizárólag a Társaság ügyvezetője hajthatja végre. Társaság garanciális rendelkezése továbbá az, hogy GPS alapú nyomkövetés rögzítése kizárólag munkaidőben történik, így a Munkatársak magánélete nem kerülhet vizsgálódás alá, a GPS nyomkövető rendszer használata az emberi méltóság megsértésével nem járhat. Az érintettek jogaikkal azok korlátainak megfelelően, a jelen Szabályzat általános rendelkezései szerint élhetnek.
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók földrajzi helyzete munkaidőn kívül.

 

 1. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
 • Társaságunk fióktelepén, bizonyos helyiségeiben az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
 • A személyes adatkezelés célja: összhangban a kamera szabályzatban meghatározott célokkal a következők: a megfigyelt területen lévő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, a területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kamera szabályzat mellékletében.
 • Kezelt személyes adatok köre: a felvett személy viselkedéséről készült képfelvétel.
 • Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés időtartama: a rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. A felvétel tárolásának helye: a Társaság fióktelepén, 2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari krt 6., G épület található helyiség.
 • A személyes adatok címzettjei: az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője, továbbá a vezető által erre kijelölt munkavállaló jogosult.
 • Az adatok forrása: a kamera képfelvételeit rögzítő adathordozó.
 • Adatközlés/adattovábbítás: felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza  az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.

A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.  A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban részletesen a Társaság a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő kamera szabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kamera szabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kamera szabályzat az Adatvédelmi Szabályzat mellékletének tekinthető.

IV. FEJEZET- SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
 • Társaság szerződő természetes partnerei adatairól nyilvántartást vezet.
 • A személyes adatok kezelésnek célja: a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása.
 • A kezelt adatok köre: A szerződött természetes személy alábbi adatai:
 1. név,
 2. születési név,
 3. születési idő,
 4. anyja neve,
 5. lakcím,
 6. adóazonosító jel,
 7. adószám,
 8. vállalkozói, őstermelői igazolvány szám,
 9. személyi igazolvány szám,
 10. székhely, telephely címe,
 11. telefonszám,
 12. e-mail cím,
 13. honlap-cím,
 14. bankszámlaszám,
 15. vevőszám (ügyfélszám, rendelésszám),
 16. online azonosító (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák).
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése jogcíme. Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
 • Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • Adatközlés/adattovábbítás: az adatok továbbításra kerülhetnek adatfeldolgozó részére. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

Általános elvek:

 • A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartá.
 • A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
 • Az adatkezelés jogalapja: a kapcsolat módozata szerint változó.
 • A személyes adatok kezelésének időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
 • Az adatok forrása: személyesen az érintettől.

 

A kapcsolat módozatai szerint:

2.1.1 A Társaságtól egyszeri információkérés webes űrlapon keresztül

(1) Társaság lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával a Társaságtól információt kérjenek a céges weboldalakon keresztül.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

(3) A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és opcionálisan cégnév.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

(5) Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy a Társaságot hasonlóan jelentős mértékben érinti, Társaság az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

(6) A személyes adatok címzettjei: az információ kérésben értinettek.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

2.1.2. Társaságtól egyszeri információkérés egyéb módon

(1) Társaság lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával a Társaságtól információt kérjenek.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

(3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

(5) Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információkéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy a Társaságot hasonlóan jelentős mértékben érinti, Társaság az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

(6) A személyes adatok címzettjei: az információkérésben értinettek.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

2.2. Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás adatkezelése

(1) Társaság biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson elektronikus úton e-mail-ben, postai úton vagy telefonon.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

(3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha a Társaság és az érintett megállapodást kötnek egymással például a Társaság valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.  Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás esetén a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett vagy a Társaság jogos érdekén, ilyen esetben a Társaság érdekmérlegelési tesztet hajt végre.

(5) Az adatkezelés időtartama:

a, törlési kérelem végrehajtásáig,

b, cél megvalósulásáig,

c, ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy a Társaság érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig vagy az érdek megszűnéséig tart.

(6) A személyes adatok címzettjei: az információkérésben érintettek.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

2.3. Érintetti ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Társaság lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával a Társaságtól ajánlatot kérjenek.

(2) A személyes adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

(3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

(5) Az adatkezelés időtartama:

a, Ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.

b, Ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy a Társaság és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

(6) A személyes adatok címzettjei: az ajánlatkérésben érintettek.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

 1. 4. Társaság részéről történő ajánlatbekéréssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Társaság szolgáltatások, termékek beszerzése esetén ajánlatokat kér be jelenlegi vagy potenciális Partnerektől.

(2) A személyes adatkezelés célja: az ajánlatok összehasonlítása, a legmegfelelőbb kiválasztása és a kapcsolattartás.

(3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

(5) Az adatkezelés időtartama:

a, ha az ajánlatot elfogadja, akkor az ajánlatot a kapcsolódó megállapodással együtt, mint a vonatkozó számla alapját 8 évig kezeli.

b, ha az ajánlatot nem fogadja el, úgy a döntést követően haladéktalanul megsemmisíti.

(6) A személyes adatok címzettjei: az ajánlatbekérésben érintettek.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

2.5. Szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Társaság az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.

(2) A személyes adatkezelés célja: megállapodás megkötése, kapcsolattartás.

(3) A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

(4) Az adatkezelés jogalapja: megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(5) Az adatkezelés időtartama:

a, azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Társaság a személyes adatokat kezeli,

b, azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

(6) A személyes adatok címzettjei: szerződő felek, mint jogi személyek képviseletét ellátó személyek.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

 

 1. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés

(1) Társaság lehető veszi, hogy érintett a Társaság termékeit megrendelendő, a Társaságtól meghatározott címre történő kiszállítást kezdeményezzen.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett által megrendelt termékek határidőben történő kiszállítása és kapcsolattartás.

(3) A kezelt személyes adatok köre: megrendelő/ ügyintéző neve, telefonszáma.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érinett hozzájárulása.

(5) Az adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán a Társaság a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

(6) A személyes adatok címzettjei: a Társaság értékesítéssel foglalkozó munkatársai, a posta ill. a futárszolgálat munkatársai.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

 

 1. Panaszkezelés adatkezelése

(1) Társaság biztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy Társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az érintett panaszának azonosítása és kezelése, kapcsolattartás.

(3) A kezelt adatok köre: a panasz azonosítója, panaszt tevő neve, telefonszáma, a beszélgetés során megadott személyes (számlázási/levelezési cím) adatok.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli.

(6) A személyes adatok címzettjei: a Társaság panaszkezeléssel foglalkozó munkatársai.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érinettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az érintett, vagy a Társaság vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van.

 

5. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1)  Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről például az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Egy másik lehetőség a sütik engedélyezésére vagy tiltására a Sütikezelő ablak Beállítások gombjára kattintva lehetséges. Itt a statisztikai, illetve marketingcélú sütiket lehet blokkolni vagy engedélyezni.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

(5)  Társaság honlapján alkalmazott sütik:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges, funkcionális sütik:

Ezek jegyzik meg például az első látogatáskor a felhasználó elmentett sütikezelési beállításait.

A weboldal működéséhez mindenképpen szükségesek, ezért kikapcsolni nem lehet őket.

 

 1. Statisztikai célokat szolgáló sütik:

Látogatottsági adatokat mérnek. A Google Analytics sütijei személyes adatokat nem gyűjtenek.

Igény esetén a sütik használatát tiltani lehet.

 

 1. Marketing- és hirdetési célokat szolgáló sütik:

Ezek általában harmadik féltől származó sütik. Ilyenek például a Facebook, Linkedin, YouTube, Google Ads.

Igény esetén a sütik használatát tiltani lehet, de fel kell készülni arra, hogy emiatt egyes funkciók esetleg nem lesznek működőképesek (pl. beágyazott YouTube-videók lejátszása).

 

Az Analytics Cookie-ról

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

 1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 • A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell
 • A személyes adatok kezelésének célja:
 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése
 3. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével statisztikát vezet.
 • A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság online marketing szolgáltatója
 • Adatok forrása: közvetlenül az érintettől
 • Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz igénybe. Amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy a címzett adatait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

 

 1. Közösségi irányelvek / Adatkezelés közösségi felületeken

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalán felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

8. Rendezvény szervezésével és ajándéksorsolással kapcsolatos adatkezelés

8.1. Rendezvényszervezés

 • Társaság lehetővé teszi érintettek csoportjai számára, hogy bizonyos szolgáltatásait egy adott rendezvény során vegyék igénybe.
 • Az adatkezelés célja: a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás.
 • A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve, e-mail cím, cím, telefonszám.
 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben a Társaság és érintett megállapodást kötöttek a rendezvény kapcsán, úgy a jogalap a megállapodás lesz.
 • Az adatkezelés időtartama: abban az esetben, ha az adatok alátámasztják egy számla kibocsátását, akkor az adatok kezelése a bizonylat jogi kezelésével megegyező módon, a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Amennyiben nem, úgy az adatkezelés időtartama 5 év (általános elévülési idő).
 • A személyes adatok címzettjei: a rendezvény szervezésével foglalkozó munkatársak.
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • Adatközlés/adattovábbítás: harmadik félnek nem került továbbításra.

 

8.2. Ajándéksorsolás

(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulás alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.

 • A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság marketinggel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

9. Érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelése

 • Társaság a hatályos Polgári törvénykönyv 248. § (1). bekezdésében foglaltak szerint, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, előzetes, határozott hozzájárulásával hozza létre, ill. továbbítja és publikálja.
 • A személyes adatok kezelésének célja: az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, úgy mint, az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy a Társaság weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, és így a Társaság marketingje.
 • A kezelt személyes adatok köre: érintettel készült hangfelvétel, az érintett képmása, érintettről készült egyéb pl. videóképfelvétel, amelyről az érintett felismerhető.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény). Az érintettekről készült adatok weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlésével vagy zárolásával kapcsolatos információ az marketing@cloos.hu email címen kérhető.
 • Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 • Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • Adatközlés/adattovábbítás: Társaság a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok harmadik felek számára továbbításra kerülnek.

10. Direkt marketing célú adatkezelés

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a megadott elérhetőségekre.

(3) A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

(5) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

(6) A személyes adatok címzettjei: a Társaság marketing feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság online marketing szolgáltatója.

(7) Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

(8) Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

V. FEJEZET- JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A személyes adatok kezelésének jogalapja és célja: A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

(2) A kezelt adatok köre:

 1. az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz,
 2. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása,
 3. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel.

(3) Az adatkezelés időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 1. Kifizetői adatkezelés
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja és célja:

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.

 • A kezelt személyes adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 • Az adatkezelés időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 1. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A személyes adatok kezelésének jogalapja és célja:

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait.

(2) A kezelt személyes adatok köre:

 1. családi és utónév,
 2. születési családi és utónevét,
 3. állampolgárságát,
 4. születési helyét, idejét,
 5. anyja születési nevét,
 6. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
 7. azonosító okmányának típusát és számát;
 8. lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát,
 9. a bemutatott okiratok másolatát.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§ (2))

VI. FEJEZET ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatkezelési szabályzatban adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma: (1) 391 1400

Postacíme: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

Az Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

VII. FEJEZET- AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, A TÁRSASÁG INTÉZKEDÉSEI

 1. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. A Társaság a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 6. a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 7. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

 1. Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Crown International Kft., 2018. május 25.

MELLÉKLETEK

1. SZ. MELLÉKLET: HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Az 1. SZ. MELLÉKLET pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Adatkezelő: Crown International Kft.

Képviselője: Makk Piroska

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

 

Érintett neve:

 

 

 

telefonszáma:

 

 

e-mail címe:

 

 

(kipipálható négyzet) Hozzájárulok, hogy a Crown International Kft. fent megadott személyes adataimat az adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa és feldolgozza üzleti kapcsolattartási, kereskedelmi és szolgáltatási célból.

(kipipálható négyzet) Hozzájárulok, hogy a Crown International Kft. fent megadott személyes adataimat adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa és feldolgozza marketing célú megkeresés, hírlevél küldés céljából (tájékoztatás szakmai kiadványokról, termékekről, szolgáltatásokról, képzésekről, az iparág eseményeiről, híreiről).

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

A személyes adatok megadására nem köteles, az adatszolgáltatás elmaradása azonban nehezítheti a kapcsolattartást.

További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatók.

Alulírott kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat megértettem és a fentiekben rögzített személyes adataim fent megadott célú kezeléséhez hozzájárulok. Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásomat önkéntesen, a szükséges tájékoztatást követően adtam meg.

 

Kelt, _________________ 2019. év_____________ hó _____ nap

____________________________

 Aláírás

2. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési tájékoztató kapcsolatfelvétellel, ajánlatkéréssel összefüggő adatkezelésekről

A 2. SZ. MELLÉKLET pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

A CROWN International Kft. adatkezelési tájékoztatója

Kapcsolatfelvétellel, ajánlatkérésekkel összefüggő adatkezelésekről

1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse A CROWN International Kft. (székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 30., cégjegyzékszám: 01-09-561638, a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési elveit és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.

A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy ügyfeleink, vásárlóink már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat, milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk a következő címre: info@cloos.hu.

 

2. Személyes adatok kapcsolatfelvétellel, ajánlatkéréssel összefüggő kezelése

A személyes adatok kezelője: CROWN International Kft. (székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 30., cégjegyzékszám: 01-09-561638).

Az adatkezelő elérhetősége: telefon: +36 28 200 280; e-mail: office@cloos.hu.

A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolat létesítése az érintett, illetve az általa képviselt társaság és az Adatkezelő között, ajánlatkérés.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére szükséges lépések megtétele, az adatok megőrzése tekintetében az Adatkezelőnek az igazságszolgáltatási érdek, igény érvényesíthetőségéhez fűződő jogos érdeke.

Az érintettek köre: az Adatkezelőtől tájékoztatást, ajánlatot kérő természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, amennyiben az érintett gazdasági társaság nevében jár el, lakcím vagy székhely (szállítási cím), továbbá az üzenetben, ajánlatkérésben az érintett által esetlegesen megadott további adatok.

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő az adatok felvételét követő 5. év végéig kezeli.

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Társaságunk Ügyviteli rendszer szolgáltatójaTársaságunk könyvviteli, munkaügyi szolgáltatójaTársaságunk online marketing szolgáltatója

Cégnév: Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt.

Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Tel: +36 1 336 5300

E-mail: info@kulcs-soft.hu

Honlap: https://www.kulcs-soft.hu/termekek/kulcs-ugyvitel

Cégnév: Gombás és Tsa Bt.

Kapcsolattartó: Osváth Ágnes

Székhely: 1162 Budapest, Jávorfa u. 79.

Tel: +36 30 791 6535

E-mail: osiagi@gmail.com

Név: Bozókiné Antal Rita, e.v.

Cím: 2024 Kisoroszi, Rigó u. 19.

Tel: +36 20 235 5328

e-mail: rita@duotone.hu

 

 

Fentiek mellett adatfeldolgozóink a postai szolgáltatásra igénybe vett Magyar Posta és futárszolgálatok.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintett nem tud tájékoztatást, ajánlatot kérni, nem tudja írásban felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a honlapon keresztül.

Az érintett jogai: az érintett személy

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. a GDPR-ban foglalt feltételekkel kérelmezheti az adatok törlését,
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az adatkezelő.

 

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk

Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.

Az érintett jogainak gyakorlásáról részletesen az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója szerint rendelkezik, amely elérhető honlapunkon.

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-3911400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu.

Nagytarcsa, 2018.05.25

3. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési tájékoztató névjegykártyán található személyes adatok kezeléséről

A 3. SZ. MELLÉKLET pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

A CROWN International Kft. adatkezelési tájékoztatója

Névjegykártyákon található személyes adatok kezeléséről

 

1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse A CROWN International Kft. (székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 30., cégjegyzékszám: 01-09-561638, a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési elveit és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.

A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy ügyfeleink, vásárlóink már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat, milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk a következő címre: info@cloos.hu.

 

2. Névjegykártyákon található személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelője: CROWN International Kft. (székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 30., cégjegyzékszám: 01-09-561638).

Az adatkezelő elérhetősége: telefon: +36 28 200 280; e-mail: info@cloos.hu.

A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolattartás az érintett, illetve az általa képviselt társaság és az Adatkezelő között.

Az adatkezelés jogalapja: részben az érintett ráutaló magatartással megadott hozzájárulása, részben az esetleges szerződés teljesítése.

Az érintettek köre: az Adatkezelőtől, illetve képviselője részére névjegykártyát adó természetes személyek, függetlenül attól, hogy jogi személy nevében járnak-e el.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, amennyiben az érintett gazdasági társaság nevében jár el, továbbá a névjegykártyán szereplő esetleges további adatok (pl. beosztás).

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő munkakörükben érintett munkavállalói.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a szerződéses kapcsolat fennálltát követő ötödik év végéig, ennek hiányában 5 évig kezeli.

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Adatkezelő nem tud kapcsolatot tartani az érintettel.

Az érintett jogai: az érintett személy

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. a GDPR-ban foglalt feltételekkel kérelmezheti az adatok törlését,
 4. visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását: a visszavonás ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét,
 5. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
 6. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 7. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az adatkezelő.

 

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk

Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.

Az érintett jogainak gyakorlásáról részletesen az Adatkezelő honlapján (www.crowninternational.hu) elérhető adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-3911400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Nagytarcsa, 2018.05.25.

4. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési kikötés a Társaság által kötött szerződésekhez

A 4. SZ. MELLÉKLET pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS

A társaság által kötött szerződésekhez

 

Az érintett neve:

 

 

 

beosztása:

 

 

telefonszáma:

 

 

e-mail címe:

 

 

INFORMÁCIÓK

ADATKEZELŐ:

CROWN International Kft., képviselője: Makk Piroska

AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:

www.crowninternational.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

 

 1. A Társaság, mint adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben megadott személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.
 2. A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.
 3. A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró – természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli.

A szerződő partner vállalja és szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt, a kapcsolattartó személy személyes adatai kezelésének feltételeiről szóló tájékoztatás az érintett kapcsolattartó részére továbbítja. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. A hozzájárulás visszavonása esetén a szerződő partner új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be kell szerezni.

 1. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 2. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.
 3. A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben Társaságunkkal, mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy jogairól további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 4. 7. Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekre, az érintett személy jogaira az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

 

Kelt,  ___________________    ______ év _____________ hó ____ nap

 

______________                ______________

Ügyfél aláírása          Adatkezelő aláírása

5. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési tájékoztató Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről

Az 5. SZ. MELLÉKLET pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

A CROWN International Kft. adatkezelési tájékoztatója

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről 

 

1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse A CROWN International Kft. (székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 30., cégjegyzékszám: 01-09-561638, a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési elveit és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.

A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy ügyfeleink, vásárlóink már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat, milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk a következő címre: info@cloos.hu.

 

2. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A személyes adatok kezelője: CROWN International Kft. (székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 30., cégjegyzékszám: 01-09-561638).

Az adatkezelő elérhetősége: telefon: +36 28 200 280; e-mail: office@cloos.hu.

Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése
 3. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével statisztikát vezet.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett egyértelmű hozzájárulása.

Az érinettek köre: a Társaság honlapján a hírlevélszolgáltatásra feliratkozók.

A kezelt adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

Az adatok címzettjei: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság online marketing szolgáltatója.

Az adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintett nem tud tájékoztatást, ajánlatot kérni, nem tudja írásban felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a honlapon keresztül.

Az érintett jogai: az érintett személy

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. a GDPR-ban foglalt feltételekkel kérelmezheti az adatok törlését,
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az adatkezelő.

 

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk

Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.

Az érintett jogainak gyakorlásáról részletesen az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatója szerint rendelkezik, amely elérhető honlapunkon  (www.crowninternational.hu).

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-3911400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu.

Nagytarcsa, 2018.05.25

6. SZ. MELLÉKLET: Adatkezelési tájékoztató a rendezvényszervezéssel összefüggő adatkezelésről

A 6. SZ. MELLÉKLET pdf formátumban letölthető az ikonra kattintva.

i

A CROWN International Kft. adatkezelési tájékoztatója

Rendezvényszervezéssel, ajándéksorsolással és az érintettről készített kép és hangfelvétellel összefüggő adatkezelésekről

 

1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse A CROWN International Kft. (székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 30., cégjegyzékszám: 01-09-561638, a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési elveit és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.

A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy ügyfeleink, partnereink már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat, milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk a következő címre: info@cloos.hu.

A személyes adatok kezelője: CROWN International Kft. (székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 30., cégjegyzékszám: 01-09-561638).

Az adatkezelő elérhetősége: telefon: +36 28 200 280; e-mail: info@cloos.hu.

 

2. Személyes adatok rendezvényszervezéssel összefüggő kezelése

 A személyes adatok kezelésének célja: a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben a Társaság és érintett megállapodást kötöttek a rendezvény kapcsán, úgy a jogalap a megállapodás lesz.

Az érintettek köre: az Adatkezelő által szervezett rendezvényre regisztráló természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő rendezvényszervezési és marketing feladatokat ellátó munkavállalói.

Az adatkezelés időtartama: abban az esetben, ha az adatok alátámasztják egy számla kibocsátását, akkor az adatok kezelése a bizonylat jogi kezelésével megegyező módon, a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év. Amennyiben nem, úgy az adatkezelés időtartama 5 év (általános elévülési idő).

Adatközlés/adattovábbítás: a Társaság webmarketing szolgáltatójának kerül továbbításra.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintett regisztrálása ellehetetlenül.

3. Személyes adatok ajándéksorsolással összefüggő kezelése

Ha az Adatkezelő ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulás alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. A játékban való részvétel önkéntes.

A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre: az Adatkezelő által szervezett rendezvényre regisztráló természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő rendezvényszervezési és marketing feladatokat ellátó munkavállalói.

Az adatkezelés időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, avagy az érintett törlési kérelméig.

Adatközlés/adattovábbítás: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintett nem vehet részt az ajándéksorsoláson.

 

4. Személyes adatok kezelése az érintettről készített kép és hangfelvételek kapcsán

Társaság a hatályos Polgári törvénykönyv 248. § (1). bekezdésében foglaltak szerint, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, előzetes, határozott hozzájárulásával hozza létre, ill. továbbítja és publikálja.

A személyes adatok kezelésének célja: az érintett hozzájárulásában meghatározott cél, úgy mint, az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy a Társaság weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, és így a Társaság marketingje.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény). Az érintettekről készült adatok weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlésével vagy zárolásával kapcsolatos információ a marketing@cloos.hu email címen kérhető.

Az érintettek köre: az Adatkezelő rendezvényeinek résztvevőiről készült kép és hangfelvételek szerepelői.

A kezelt adatok köre: érintettel készült hang és képfelvétel, az érintett képmása, érintettről készült egyéb pl. videóképfelvétel, amelyről az érintett felismerhető.

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő rendezvényszervezési és marketing feladatokat ellátó munkavállalói.

Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Adatközlés/adattovábbítás: Társaság az elkészült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok harmadik fél számára továbbításra kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a kép és hangfelvételek készítéséhez való hozzájárulás előfeltétele a rendezvényre való regisztrálásnak.

 

5. Az érintett jogai: az érintett személy

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. a GDPR-ban foglalt feltételekkel kérelmezheti az adatok törlését,
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az adatkezelő.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk

Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.

Az érintett jogainak gyakorlásáról részletesen az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója szerint rendelkezik, amely elérhető honlapunkon.

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-3911400, e-mail ugyfelszolgalat@naih.hu.

Nagytarcsa, 2019.01.01.

FELIRATKOZÁS

Az iparági és céges hírekről, ajánlatokról...

ELÉRHETŐSÉGEK

2142 Nagytarcsa,
Alsó Ipari krt. 6., G épület

Telefon: +36 28 200 280
Szerviz hotline: +36 20 365 2447

E-mail: info@cloos.hu
Részletes elérhetőségek: Kapcsolat

GINOP banner
GINOP banner

Pin It on Pinterest

Share This