Általános rendelkezések, fogalmak

Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) valamennyi szerződéses partner (a továbbiakban, mint Megrendelő) és a Crown International Kft. között létrejött olyan szerződéses jogviszonyra vonatkoznak, amelyek alapján a Crown International Kft. a mindenkori termékpalettáján szereplő termékeket és szolgáltatásokat értékesíti és szolgáltatásokat nyújt.

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől. A fent leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

Az a feltétel, amely a vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a Megrendelő- külön tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta.

A Crown International Kft. a CLOOS termékcsoportok esetében a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH – tól, mint eladótól adásvételi szerződés alapján vásárolja meg a termékeket.

A jelen ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. Az ÁSZF-et a Crown International Kft. saját honlapján teszi közzé: www.cloos.hu

A Crown International Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. A Crown International Kft. a jelen ÁSZF – a Megrendelő számára kedvezőtlen – módosításáról a változás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal korábban értesíti a Megrendelőt a Crown International Kft. honlapján történő megjelenítésével.

A Crown International Kft. és Megrendelő között létrejövő szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételeket és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Megrendelő és a Crown International Kft. között létrejövő szerződéses jogviszony vonatkozásában jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadók, még abban az esetben is, ha a Megrendelő a jelen szerződéses feltételektől eltérő módon, illetve eltérő tartalommal rendel, mely rendelést a Crown International Kft. befogadja.

A jelen szerződési feltételektől való eltérések és a Megrendelő kiegészítő rendelkezései, módosítási javaslatai is csak abban az esetben érvényesek, ha azokat a Crown International Kft. kifejezetten írásban elfogadja.

Fogalom-Meghatározások

Az itt felsorolt kifejezések a jelen ÁSZF-ben, valamint a Megrendelővel megkötött szerződésben – eltérő kikötés hiányában – az alábbi jelentéssel bírnak:

MEGRENDELŐ: az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki/amely a szerződési jogviszonyban kerül az ÁSZF és az egyedi feltételeket tartalmazó szerződés (továbbiakban együtt: „Szerződés”) alapján a Crown International Kft.-vel.

CROWN INTERNATIONAL KFT.: CROWN INTERNATIONAL KFT (székhely: 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 30, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-561638, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

SZERZŐDŐ FELEK: a Megrendelő és a Crown International Kft. együttesen.

DÍJ/ VÉTELÁR: a Megrendelő a Crown International Kft. általi teljesítés ellenértékeként a Crown International Kft. részére – külön íven szövegezett szerződésben meghatározott – határidőben köteles megfizetni.

PTK.: a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

MEGRENDELÉS TARTALMI ELEMEI: a megrendelő neve és címe; azonosító száma (cgj., adószám, székhely; természetes személy esetén: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely), az ajánlati szám, a termék megnevezése, a darabszám, szükség esetén a műszaki paraméterek, a teljesítés határideje és teljesítés helye.

VIS MAIOR ESETEK: előre nem láthatók, elháríthatatlanok, és a Crown International Kft.-nek fel nem róhatók, így például környezeti katasztrófák.

MINIMÁLIS RENDELÉSI ÉRTÉK: az az érték, mely minimálisan kiköthető az egyedi szerződésekben. Az ezen érték alatti megkeresések alapján szerződést nem köteles kötni a Crown International Kft. a Megrendelővel.

ÁTVÉTEL HELYE: az egyedi szerződésekben meghatározott azon hely, ahol a szintén egyedileg meghatározott teljesítési időben a Megrendelő köteles átvenni Crown International Kft.-től megrendelése tárgyát.

EXPRESS SZÁLLÍTÁS: külön díj fejében vállalt szállítási mód, mely az általános szállítási időtől eltérően kedvezőbb –külön megjelölt- határidő alatti szállítást jelöl.

HIBÁS TELJESÍTÉS: A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

FIZETÉSI KÉSEDELEM: az egyedi szerződésben meghatározott fizetési határidő elmulasztása a Megrendelő részéről.

Kapcsolattartás

A Crown International Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősség Társaság

a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-09-561638 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság.

 

A Crown International Kft.

székhelye: 1163 Budapest, Vámosgyörk utca 30.

fióktelepe: 2142 Nagytarcsa Alsó Ipari körút 6. G Csarnok

Adószám: 10795752-2-42

Közösségi adószám: HU10795752

Statisztikai számjel: 10795752-4614-113-01

Honlap: www.cloos.hu

E-mail: info@cloos.hu

Tel: +36 28 200 280

Szerződés

A szállítási és szolgáltatási szerződések, megbízások (beleértve a megrendeléseket és ajánlat elfogadásokat is) megkötése, kiegészítése, módosítása csak írásban jöhet létre érvényesen.

A szóbeli megállapodások csak az írásbeli megerősítésüket követően válnak érvényessé. Közvetlen raktári eladás esetén személyesen, szóban történő visszaigazolást a szállítólevél és a számla helyettesíti.

Crown International Kft. beosztott munkavállalói, alvállalkozói, megbízottjai nem jogosultak arra, hogy a szerződéskötés előtt, közben vagy azt követően a rendelés, ill. a rendelési feltételek tartalmát szóbeli vagy írásbeli kötelezettség vállalásokkal kiegészítsék, vagy a megrendelés, illetve az elfogadott ajánlat tartalmától eltérő feltételekkel kössenek szerződést.

Mindez nem vonatkozik a Crown International Kft. vezető tisztségviselőire (ügyvezető, osztályvezetők), illetve az általuk eszközölt módosításokra, kiegészítésekre, vállalásokra; azzal, hogy jelen pont nem érinti az írásbeliségre vonatkozó feltételeket, így azok a fenti esetre is irányadók.

Megrendelés és szerződés létrejötte

A Megrendelő a Crown International Kft.-től levélben vagy e-mailben kér ajánlatot vagy szállítást.

A megrendelés a Crown International Kft. visszaigazolásával – az ajánlat elfogadásával jön létre, mely történhet levélben, vagy e-mailen keresztül.

A szállítás Nagytarcsáról, a fióktelepről, vagy közvetlenül a beszállítók telephelyéről történik, a Megrendelő által a megrendelésben rögzített átvétel helyére.

A megrendelt áru szállítási költsége a megrendelés visszaigazolásban kerül feltüntetésre. Az expressz, sürgősségi szállításokból eredő költség a Megrendelőt terheli, melynek mértéke a megrendelés visszaigazolásban kerül feltüntetésre.

Megrendelő haladéktalanul tájékoztatni köteles a Crown International Kft.-t, ha ellene csőd, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, vagy bármilyen jogalanyiságát vagy fizetőképességét befolyásoló eljárás indul, vagy indulni készül.

Megrendelő felelős az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért. Megrendelő tudatában van annak, hogy büntetőjogi felelősséggel tartozik, ha úgy szerződött, hogy tudomása volt arról, hogy a termékek árának és az egyéb felmerülő díjaknak a fedezetével nem rendelkezik.

A szerződés létrejöttére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései (így különösen a 6:63. § – 6:70. §, valamint 6:77. §- 6:81. §) az irányadók.

Szállítási és Szolgáltatási feltételek

Az egyedi szerződésekben megállapított szállítási és szolgáltatási időpontok és határidők kötelező érvényűek valamennyi szerződő félre és azokat valamennyi szerződő félnek be kell tartania az alábbi eseteket nem számítva:

Megrendelő nem biztosítja az ezek megkezdéséhez vagy elvégzéséhez szükséges feltételeket.

Crown International Kft.-n és Megrendelőn kívüli harmadik fél vagy egyéb ok miatt a vállalt határidő nem tartható, azonban ezt a Crown International Kft., illetőleg a Megrendelő azonnal írásban köteles jelezni a szerződő partner felé és póthatáridőt megjelölni.

Amennyiben a határidő leteltével sem történik meg a teljesítés vagy szállítás, és a Megrendelő emiatt a szerződéstől el akar állni, vagy a szolgáltatás helyett kártérítést követel, köteles írásban nyomatékosan a Crown International Kft. -t figyelmeztetni és egy további későbbi időpontot megjelölve a teljesítésre vagy szállításra felszólítani. A Megrendelő köteles a Crown International Kft. kérésére megfelelő időn belül állást foglalni, hogy a késedelmes szállítás vagy teljesítés miatt a szerződéstől eláll-e és/vagy kártérítést követel-e vagy ragaszkodik-e a szállításhoz, illetve teljesítéshez.

Ebben a körben a Crown International Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a termékeit a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH szállítja adásvételi szerződés alapján. Így amennyiben hatósági döntések és/vagy nemzeti illetve nemzetközi előírások miatt szállítási akadályok állnak fenn már a termék CLOOS-tól való érkezése időpontjában, úgy a Crown International Kft. szállítási kötelezettsége szünetel. Ide tartoznak főként az exportot/importot szabályozó rendelkezések, mint embargók vagy egyéb hasonló szabályozások. Amennyiben az akadály 12 hónapnál tovább fennáll, mindkét félnek elállási joga van.

 

Teljesítés

Crown International Kft. a Rendelésben meghatározott mennyiségű, minőségű és fajtájú Árut/Szolgáltatást a Vételár ellenében köteles Megrendelőnek a Rendelésben meghatározott időben, helyen és feltételekkel szolgáltatni. Egy adott rendelés teljesítésének elfogadása Megrendelő által aláírt Szállítólevéllel, Átadás-átvételi igazolással, Teljesítés igazolással vagy Munkalappal, Jegyzőkönyvvel történik. Ezek valamelyikének birtokában Crown International Kft. jogosult a Számla kibocsátására. A teljesítés időpontja a megrendelés-visszaigazolásban kerül rögzítésre.

Crown International Kft. haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt, ha a teljesítési határidő bármilyen okból akadályozva van. Előre nem látható, a Crown International Kft.-nek fel nem róható okok (gyártó késedelmes szállítása, vis major

esetek) miatt a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbításra kerül. A szerződő feleknek ezzel kapcsolatosan értesíteniük kell egymást és kötelezettségeiket a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva jóhiszeműen és kölcsönös bizalommal kell teljesíteniük.

A Megrendelő köteles a Crown International Kft.-t minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, mely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Megrendelő felel.

A terméknek és szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra. A kötelezett köteles a jogosultnak átadni a termékről és szolgáltatásról szóló tájékoztató leírásokat és egyéb dokumentumokat. A teljesítésre egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései (így különösen a 6:122. §- 6:136. §) az irányadók.

Részteljesítés megengedhető, amennyiben ez a Megrendelő számára elfogadható, amennyiben ezt a Megrendelő kifejezetten írásban – a megkötött szerződésben kéri.

Amennyiben a szállítási vagy teljesítési dátum a szerződéskötéshez viszonyítva 3 hónapnál későbbre esik, a Crown International Kft. jogosult erről a Megrendelőt időben értesítve – a teljesítést vagy az áru kiszállítását megelőzően- az áru vagy szolgáltatás árát annak megfelelően módosítani, ahogy azt a rajta kívülálló okokból keletkező általános árváltozások megkövetelik (mint például árfolyam ingadozások, valutaszabályozások, jelentős anyag,- és előállítási költségnövekedés), vagy a beszállító változtatása ezt szükségessé teszi. 3 hónapon belüli szállítás vagy teljesítés esetén a szerződéskötés napján megállapított árak érvényesek.

Amennyiben a felállítás és összeszerelés a Crown International Kft. feladata – szerződő felek előzetes írásbeli megállapodása alapján, az összeszerelés helyszínének jól megközelíthetőek kell lennie. Amennyiben ez nem teljesül, az ezáltal keletkezett többletköltséget a Megrendelő viseli.

A Megrendelő köteles a következő feltételeket saját költségére és szükséges időben rendelkezésre bocsátani: földmunkák, építési és egyéb szakidegen mellékmunkálatok valamint az ezekhez tartozó munkaerő (szak,- és mellékmunkások egyaránt) -, szerszám- és építőanyag-szükségletei, az összeszereléshez és beüzemeléshez szükséges tárgyak és anyagok mint állványok, emelőeszközök, egyéb készülékek, tüzelőanyagok, kenőanyagok valamint energia- és vízellátás a felhasználási helyen, beleértve csatlakozásokat, fűtést, világítást.

A Megrendelő köteles az összeszerelés helyszínén a géprészek, készülékek, anyagok, szerszámok megőrzéséről gondoskodni. Köteles ezek tárolásához megfelelő méretű, zárható, száraz helyiségeket rendelkezésre bocsátani, valamint az összeszerelő személyzet számára munka, -és tartózkodási helyiségeket, valamint a szükséges mellékhelyiségeket is biztosítani.

Ezen felül a Megrendelő köteles a Crown International Kft. tulajdonának, a szerelőszemélyzetnek a lehetőségei szerinti legnagyobb védelmet és legjobb bánásmódot biztosítani.

Az összeszerelési hely különleges körülményeihez szükséges védőöltözet és védőberendezések biztosítása a Megrendelő feladata.

Az összeszerelési munkák megkezdése előtt a Megrendelő köteles a szükséges fedett áram-, gáz- és vízvezetékek és egyéb hasonló berendezések paramétereit, valamint a szükséges statikai adatokat külön felszólítás nélkül rendelkezésre bocsátani.

A Megrendelő köteles az összeszerelő személyzet munkaidejét, valamint a befejezett felállítási, összeszerelési és üzembe helyezési munkákat haladéktalanul a Crown International Kft. felé igazolni.

A megbízás időpontjában előre nem látott, pótlólagosan felmerülő anyag vagy munkaigény – amennyiben más irányú megállapodás nem történt- külön kiszámlázásra kerül.

Fizetési feltételek és kötelezetti késedelem

A Crown International Kft. árai – amennyiben külön szerződésben jelen szerződéstől eltérő megállapodás nem születik – minden esetben a Crown International Kft. fióktelepén történő átvétel esetén értendőek, az esetleges szállítás költségei a megadott áron felül kerülnek számlázásra.

A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a szerződésben meghatározott időben, vagy a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton, illetve – amennyiben a számla kiállításra került – számlán szereplő módon és bankszámlaszámra ill. határidőben köteles kiegyenlíteni.

Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő a Crown International Kft.-nek a vételár meghatározott részét a szerződés létrejöttét követően kiállított díjbekérőn feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni (“Vételár előleg”). 

Megrendelő jelen szerződéstől – erre vonatkozó kikötés esetén – a megrendelés visszaigazolását követő elállása (Ptk. 6:213.§) esetén bánatpénz fizetésére köteles. A bánatpénz összege a Vételár 5 %-ának megfelelő összeg. Szállító jogosult a Vételárelőleg összegéből a bánatpénzt levonni Megrendelő külön hozzájárulása nélkül is.

Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen viszont- követelését a számla ellenértékébe beszámítani, melyről minden esetben haladéktalanul értesítenie kell a Crown International Kft.-t, egyben bemutatni köteles a jogerős bírósági döntést eredetben.

A jogosult elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a szerződést a felek megállapodása szerint a szállítást vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni; vagy a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késelemből eredő, pénztartozás esetén a késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti.

Vállalkozások közötti szerződés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Vállalkozások közötti szerződés esetén a késedelmi kamat mértékét a fentiekben foglaltaktól eltérően, a késedelmi kamat esedékességét a pénztartozás   teljesítésének idejére a Ptk. által meghatározott fizetési határidőt követő naptól eltérően a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára megállapító szerződési feltételt – mint tisztességtelen kikötést – a jogosult megtámadhatja.

Szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat esedékességét a pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. által meghatározott fizetési határidőt követő naptól eltérően megállapító szerződési feltétel semmis.

Jogok, kötelezettségek

Valamennyi, nem nyilvános kereskedelmi és műszaki adatot, információt, amelyekről a Megrendelő a Crown International Kft.-vel való üzleti kapcsolata révén szerez tudomást, titokban köteles tartani (továbbiakban: üzleti titok). Ilyen üzleti titoknak minősül minden információ, adat, amely az ajánlatadás, megrendelés vagy teljesítés során a Megrendelő tudomására jut, kivétel csak a köztudomású, illetve a Crown International Kft. által már nyilvánosságra hozott információk és adatok.

Amennyiben külön titoktartási megállapodás megkötésére is sor kerül, úgy az abban szabályozott feltételek vonatkoznak a Megrendelő titoktartási kötelezettségére, amennyiben abban a fenti rendelkezéseket nem érintő feltételek vannak, annyiban a jelen megállapodás titoktartási része is hatályban marad.

A Crown International Kft.-t felelősség terheli szándékosság és súlyos gondatlanság esetén, a nem szándékos károkozás esetén csak akkor felelős a Crown International Kft., amennyiben azt előre látta vagy látnia kellett volna, tudta, vagy tudnia kellett volna.

A Crown International Kft. kötelezettsége: a termék vagy szolgáltatás megfelelő, határidőben történő átadása. A Crown International Kft. a terméket megfelelően csomagolva adja át. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termék épségét a fuvarozás és tárolás időtartama alatt megóvja.

A Megrendelő kötelezettsége: a termék vagy szolgáltatás megfelelő, határidőben történő átvétele. Átadás-átvételt igazoló okiratok: Szállítólevél vagy munkalap, jegyzőkönyv, számla.

Átadás helye: A külön szerződésben rögzített hely, melyben a szerződő felek megállapodnak.

Megrendelő köteles átvenni a megrendelt terméket vagy szolgáltatást. Amennyiben

Megrendelő késedelembe esik akár saját hibáján kívül is az átvételt illetően, 10 napos póthatáridő áll rendelkezésére az áru átvételére. Ezen határidő letelte után Crown International Kft. elállhat a szerződéstől és Megrendelő köteles a Crown International Kft. minden, az átvétel késedelméből eredően felmerülő kárát megtéríteni.

A Megrendelő vagy megbízottja a termék átadásakor köteles ellenőrizni a mennyiséget, a darabszámot és a csomagolás minőségét. Amennyiben ezek a paraméterek nem felelnek meg a számlán vagy a szállítólevélen feltüntetett adatoknak, illetve a csomagolás hibás és emiatt minőségi/mennyiségi kifogás lép fel, felek erről haladéktalanul, az átadáskor jegyzőkönyvet vesznek fel és a szállítólevélen is feltüntetik. Mennyiségi kifogással Megrendelő az átvételt követően nem élhet.

Megrendelő köteles a termék vagy szolgáltatás minőségét az átvétel után 3 napon belül ellenőrizni.

A Megrendelő szavatossági igényt nem támaszthat abban az esetben, ha az áru hibája neki felróható okból keletkezett, illetve, ha a kifogást határidőben nem teszi meg. Reklamáció szállítólevél vagy jegyzőkönyv mellékelésével lehetséges.

A Szerződésből származó jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen és fokozottan együttműködve kötelesek eljárni.

Forgalmazónak az együttműködési kötelezettség kapcsán a szerződés teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul, írásban a Megrendelő tudomására kell hoznia. Ennek elmaradása a Forgalmazó kártérítési felelősségét vonja maga után, amennyiben az információ átadásának elmaradása miatt kár keletkezik.

Szerződés megszűnése

Jelen pontban foglaltak bekövetkezése esetén Crown International Kft. – ha a Szerződés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már leszállított tétel teljes értékben visszaszolgáltatható – jogosult azonnali hatállyal, írásban küldött tértivevényes levél útján kártérítés fizetési kötelezettség nélkül a Szerződéstől elállni vagy ettől eltérő esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondani:

  • Megrendelő megsérti a Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy
  • Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Crown International Kft. jó hírnevét, vagy Megrendelő elmulasztja a Szerződésben rögzített teljesítési határidőt és Crown International Kft.-nek a további teljesítés nem áll az érdekében, vagy
  • Megrendelő a Szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy
  • Megrendelő fizetésképtelen, Megrendelővel szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor. Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén Crown International Kft. fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére.

Szavatosság, jótállás

A Crown International Kft. által szállított termékek megfelelnek az érvényben lévő uniós előírásoknak és standardoknak. A Megrendelő kötelessége a termékek külföldi használatba vétele esetén, a termékek konformitását az irányadó rendeletek és standardok ismeretében felülvizsgálni, adott esetben hozzájuk igazítani.

A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni, melyből kitűnik a hiány mértéke, a sérülés jellege, illetve a minőségi kifogás mibenléte.

Minőségi kifogás esetén szerződő felek megegyezése szerint a Crown International Kft. a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad arra. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra, termeléskiesésre és elmaradt hasznokra nem terjed ki.

A leszállítás és beépítés/átadás között Megrendelő kötelessége az árut sértetlen állapotban megőrizni.

A hibás teljesítésre egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései (így különösen a 6:157. § – 6:178. §) az irányadók.

A Crown International Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek nem magán a leszállított árun keletkeztek; különösképp azokért az esetekért, melyekben a Megrendelő elesik bármilyen nyereségtől, termeléskiesés vagy vagyoni károsodás éri. Ebbe a körbe tartoznak továbbá azon hiányosságok, melyek a szállítás, illetve a szolgáltatás értékét, illetve alkalmasságát csak csekély mértékben csökkentik (felelősségkorlátozás).

A Crown International Kft. hivatkozott felelősségkorlátozása nem érvényes, amennyiben a kár szándékosságból, durva gondatlanságból, nem rendeltetésszerű használatból származik.

Ugyanez érvényes azokra az esetekre, melyekben a felelősségkorlátozás ellenére a szerződésben álló szolgáltatás sajátosságáért vállalt garanciát a Crown International Kft.

Vis maior

Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők pl., de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

A tulajdonjog fenntartása

Az eladott áru a Crown International Kft. tulajdonában marad az üzleti kapcsolat révén a Megrendelővel szemben őt megillető valamennyi követelés teljesítéséig.

Amennyiben a Megrendelő a ki nem fizetett árut megmunkálja vagy feldolgozza, a tulajdoni jog a teljes új dologra kiterjed.

Amennyiben a vásárolt áru más, nem a Crown International Kft. tulajdonát képező árukkal kerül összedolgozásra, egyesítésre vagy komplettírozásra, akkor az új terméken társtulajdonjogot szerez Crown International Kft. olyan mértékben, amilyen arányban a feldolgozás, egyesítés vagy komplettírozás időpontjában a vásárolt áru értéke viszonyul a többi feldolgozott anyag értékéhez.

Amennyiben az egyesülés vagy vegyülés oly módon történik, hogy a Megrendelő vagy egy harmadik személy terméke minősül a fő dolognak, a Megrendelő és a Crown International Kft. megállapodnak, hogy a Megrendelő a Crown International Kft.-re ruházza az új dolog tulajdonjogát.

Amennyiben a Megrendelő a ki nem fizetett árut tulajdonképpen egy harmadik személytől származó főalkotórésszel egyesíti vagy komplettírozza, a Megrendelő a Crown International Kft.-re engedményezi a harmadik személyekkel szemben fennálló követeléseit.

A Megrendelő jogosult a vásárolt árut a szokásos üzletmenet keretein belül tovább értékesíteni. Amennyiben a Megrendelő ezt az árut értékesíti anélkül, hogy a teljes vételi árat előre vagy az áru átvételekor vagy azonnal rendezte volna, akkor az ő ügyfelével e feltételek szerinti tulajdon fenntartási megállapodás szükséges.

Innentől a Megrendelő ezen tovább értékesítéssel kapcsolatos követeléseiről és a megegyezés szerinti tulajdonjogokról a Crown International Kft. javára lemond.

A ki nem fizetett árut illető Harmadik fél általi lefoglalás vagy egyéb rendelkezés, illetve beavatkozás esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul írásban értesíteni Crown International Kft.-t.

A tulajdonjog fenntartásra egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései (így különösen a 6:215. § – 6:216. §) az irányadók.

Ipari oltalmi jogok és szerzői jogok

A szállítások és szolgáltatások teljesítése nem jár a Crown International Kft.-t megillető oltalmi jogok vagy szerzői jogok átruházásával. Oltalmi jogok vagy szerzői jogok átruházása a szerződő felek külön megegyezésének tárgyát képezi.

Amennyiben más irányú megállapodás nem köttetett, a standard szoftverek használatára a következő vonatkozik: a Megrendelő kap egy határidő nélküli, egyszerű, a szerződésben megjelölt termékek használatára korlátozódó, egy munkahelyre vonatkozó használati jogot.

A védelmi jogok megsértése esetén a Crown International Kft. fenntartja a jogot a szükséges oltalmi jogok megfelelő határidőn belüli megszerzésére – ennek módját szabadon megválasztva – vagy a Megrendelőnek egy számára elfogadható alternatív megoldás felkínálására.

A felek bizalmas információkat, különösen hozzáférhetővé tett mintákat, árajánlatokat, rajzokat, dokumentumokat, üzleti terveket, felmerült problémákat, személyes adatokat és/vagy probléma megoldási eljárásokat vagy egyéb Know-how-t, tartalomtól függetlenül-, avagy a berendezések megtekintése során vizuálisan szerzett információkat (a továbbiakban összefoglalva „információk”), melyekről a másik féllel fennálló üzleti kapcsolat révén szereztek tudomást, a szerződéses kapcsolat ideje alatt és annak lejárata után is bizalmasan kezelik, különösképp nem adják őket tovább egy harmadik személynek, vagy jogosulatlanul nem használják őket saját üzleti célokra. Ugyanez érvényes eme szerződés megkötésére illetve tartalmára. Ezt a kötelezettséget a felek munkatársaikra is kiterjesztik.

Eme titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon információkra,

  • melyeknek a felek már a szerződéses viszonyon kívül is birtokában voltak,
  • jogszerűen harmadik személytől szereztek,
  • általánosan vagy a technika állása szerint már ismertek vagy ismertté váltak,
  • egy adott szerződéses partner teszi őket elérhetővé.

A szerződéses viszony megszűnésekor a felek kötelesek a dokumentumokat és információkat, melyekre a titoktartási kötelezettség kiterjed, felszólítás nélkül visszaszolgáltatni, vagy az átadó fél kérésre azokat megsemmisíteni és ennek megtörténtét igazolni.

A felek betartják az adatvédelmi szabályokat, különösképpen, ha a telephelyre belépési engedélyt illetve a másik fél hardvereinek és szoftvereinek használatához engedélyt kaptak. Biztosítják egymást arról, hogy a teljesítésben segédkezők is betartják ezeket a rendelkezéseket, már tevékenységük megkezdése előtt kötelezik őket az adatok titokban tartására. Általában a felek szerződés szerinti szolgáltatásainak mellékkövetkezményeként kerülhetnek a személyekre vonatkozó adatok átadására. A személyekre vonatkozó adatokat a felek az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezelik.

Nyilatkozatok és vegyes rendelkezések

Felek kijelentik, hogy megfelelően megalapított és működő társaságok, melyek saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek, perelhetnek és perelhetőek, a Szerződés aláírásához és az abban foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez kellő felhatalmazással rendelkeznek, illetve a Szerződés aláírásához és teljesítéséhez nincs szükségük harmadik fél általi eljárásra, annak hozzájárulására vagy harmadik fél értesítésére.

Egyéni vállalkozó, illetve magánszemély Megrendelő kijelenti, hogy cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár, akinek szerződéskötési képessége korlátozva nincs.

Felek kijelentik és szavatolják, hogy a Szerződésnek egyik fél általi aláírása sem sért, illetve nem fog sérteni semmilyen más megállapodást, sem olyan kötelezettséget, amelyben bármelyik fél félként szerepel, vagy amely bármelyik fél vagyonára vonatkozóan kötelező rendelkezést tartalmaz.

A Megrendelőnek a Szerződésben vállalt kötelezettségei törvényes és érvényes kötelezettségek, amelyek rá nézve kötelező erővel bírnak és vele szemben végrehajthatók az azokban foglalt feltételek szerint, és minden tekintetben megfelelnek a Megrendelő társasági szerződésének/alapító okiratának vagy alapszabályának és a hatályos magyar jogszabályoknak, illetve a Megrendelő minden vonatkozásban megfelel minden alkalmazandó jogszabálynak és az alkalmazandó jogszabályok által előírt engedélyek feltételeinek.

A szerződő Felek kijelentik, hogy megszüntetésükkel kapcsolatos eljárás, csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás nincs folyamatban, ilyen kérelmet tudomásuk szerint senki nem nyújtott be velük szemben, és ilyen eljárást magukkal szemben maguk sem indítottak, továbbá nincs velük szemben folyamatban olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely gazdasági tevékenységük folytatását vagy a jelen szerződés teljesítését ellehetetlenítheti, vagy akár olyan döntéssel is végződhet, amely ezzel járhat. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben velük szemben ilyen eljárás indul, vagy azt maguk indítanak, úgy azt legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül egymásnak bejelentik.

A Szerződés és a jelen ÁSZF testesíti meg a Felek között a Szerződés tárgyában létrejött teljes és végleges megállapodást. Bármilyen, a Felek között a Szerződés tárgyában korábban létrejött megállapodás a Szerződés mindkét Fél általi aláírásával hatályát veszti. A Szerződésben, illetve az ajánlatban foglalt rendelkezések közötti esetleges eltérés esetén a Szerződésben foglaltak az irányadók. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése és az ÁSZF között ellentmondás áll fenn, vagy valamely kérdést a Szerződés az ÁSZF-től eltérően szabályoz, a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. A Szerződés bármilyen módosítását vagy változtatását írásba kell foglalni és minden fél aláírásra jogosult képviselője által alá kell írni.

Jogellenesség esete áll fenn akkor, ha bármely időpontban akár a Megrendelő, akár a Crown International Kft. részéről jogszabályba ütközik vagy ütközne a Szerződésben foglalt bármely vagy összes kötelezettség vagy jogosultság teljesítése vagy végrehajtása, illetve akkor, ha akár a Megrendelő, akár a Crown International Kft. bármely, a Szerződésből eredő kötelezettsége vagy jogosultsága érvénytelen, illetve kikényszeríthetetlen lenne, vagy azzá válna.

Jogellenesség bekövetkezése esetén mind a Crown International Kft., mind pedig a Megrendelő egymással együttműködve köteles minden ésszerű lépést megtenni a bekövetkezett vagy bekövetkező hátrányos hatások csökkentése érdekében.

Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben jogellenes, érvénytelen, kikényszeríthetetlen, vagy azzá válik, az semmilyen módon nem érinti a szerződés többi rendelkezését. Ilyen esetben a Felek jóhiszeműen eljárva kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a jogellenes, érvénytelen, vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést a rendelkezés céljához legközelebb eső, jogszerű, érvényes, ill. kikényszeríthető rendelkezéssel váltsák fel.

Amennyiben a Szerződésről idegen nyelvű példány is készül, akkor értelmezési vita esetén a Szerződés magyar nyelvű változata az irányadó.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatnak vagy különleges adatnak minősülő adatait a Crown International Kft. a Szerződés teljesítése érdekében teljeskörűen kezelje.

A jelen ÁSZF-ben foglaltak, mint általános szerződési feltételek a Felek között létrejött egyedi feltételeket tartalmazó szerződés részét képezik.

Jelen ÁSZF 2020. január 01. napján lép hatályba. A mindenkori módosítások dőlt, vastagon szedett betűvel kerültek kiemelésre az ÁSZF-ben. Az ÁSZF jelen szövege tartalmazza az ÁSZF eredeti szövegét és annak módosításait egységes szerkezetben.

Kelt.: Budapest, 2020. július 17.

 

 Makk Piroska

 Tulajdonos-Ügyvezető

 Crown International Kft.

FELIRATKOZÁS

Az iparági és céges hírekről, ajánlatokról...

ELÉRHETŐSÉGEK

2142 Nagytarcsa,
Alsó Ipari krt. 6., G épület

Telefon: +36 28 200 280
Szerviz hotline: +36 20 365 2447

E-mail: info@cloos.hu
Részletes elérhetőségek: Kapcsolat

GINOP banner
GINOP banner

Pin It on Pinterest

Share This