Általános rendelkezések, fogalmak

Az alábbi feltételek valamennyi szerződéses partner (a továbbiakban, mint Megrendelő) és a Crown International Kft. (a továbbiakban, mint Szolgáltató) között létrejött olyan szerződéses jogviszonyra vonatkoznak, amelyek alapján Szolgáltató a mindenkori termékpalettáján szereplő termékeket és szolgáltatásokat értékesít és szolgáltat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadók, még akkor is, ha a Megrendelő a jelen szerződéses feltételektől eltérő módon, illetve eltérő tartalommal rendel és a Szolgáltató ezen eltérő feltételeknek nem mond ellent. A jelen szerződési feltételektől való eltérések és a Megrendelő kiegészítő rendelkezései, módosítási javaslatai is csak abban az esetben érvényesek, ha azokat a Szolgáltató kifejezetten írásban elfogadja. CLOOS termékcsoportok esetében a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH  általános szerződési feltételei az irányadók.

Kapcsolattartás

A Crown International Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősség Társaság

a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-09-561638 cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság.

A Crown International Kft.

székhelye: 1163 Budapest, Vámosgyörk utca 30.

fióktelepe: 2142 Nagytarcsa Alsó Ipari körút 6. G Csarnok

Adószám: 10795752-2-42

Közösségi adószám: HU10795752

Statisztikai számjel: 10795752-4614-113-01

Honlap: www.crowninternational.hu

E-mail: info@cloos.hu

Tel: +36 28 200 280

Szerződés

A szállítási és szolgáltatási szerződések, megbízások (beleértve a megrendeléseket és ajánlatelfogadásokat is) megkötése, kiegészítése, módosítása csak írásban jöhet létre érvényesen.

A szóbeli megállapodások csak az írásbeli megerősítésüket követően válnak érvényessé. Közvetlen raktári eladás esetén személyesen, szóban történő visszaigazolást a szállítólevél, számla helyettesíti.

Szolgáltató beosztott munkavállalói, alvállalkozói, megbízottjai nem jogosultak arra, hogy a szerződéskötés előtt, közben vagy azt követően a rendelés, ill. a rendelési feltételek tartalmát szóbeli vagy írásbeli kötelezettség vállalásokkal kiegészítsék, vagy a megrendelés, illetve az elfogadott ajánlat tartalmától eltérő feltételekkel kössenek szerződést.

Mindez nem vonatkozik a Szolgáltató vezető tisztségviselőire (ügyvezető, területvezetők), illetve az általuk eszközölt módosításokra, kiegészítésekre, vállalásokra; azzal, hogy jelen pont nem érinti a 3.1 pontban rögzített írásbeliségre vonatkozó feltételeket, így azok a fenti esetre (vezetők eljárására) is irányadók.

Szerződés megszűnése

Jelen pontban foglaltak bekövetkezése esetén Szolgáltató – ha a Szerződés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már leszállított tétel teljes értékben visszaszolgáltatható – jogosult azonnali hatállyal, írásban küldött tértivevényes levél útján kártérítés fizetési kötelezettség nélkül a Szerződéstől elállni vagy ettől eltérő esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Megrendelő megsérti a Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy

Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Szolgáltató jó hírnevét, vagy

Megrendelő elmulasztja a Szerződésben rögzített teljesítési határidőt és Szolgáltatónak a további teljesítés nem áll az érdekében, vagy

Megrendelő a Szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy

Megrendelő fizetésképtelen, Megrendelővel szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor. Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére.

Jogok, kötelezettségek

Valamennyi, nem nyilvános kereskedelmi és műszaki adatot, információt, amelyekről a Megrendelő a Szolgáltatóval való üzleti kapcsolata révén szerez tudomást, titokban köteles tartani. Ilyen üzleti titoknak minősül, minden információ, adat, amely az ajánlatadás, megrendelés vagy teljesítés során a Megrendelő tudomására jut, kivételt csak a köztudomású, illetve a Szolgáltató által már nyilvánosságra hozott információk és adatok jelentenek.

Amennyiben külön titoktartási megállapodás megkötésére is sor kerül, úgy az abban szabályozott feltételek vonatkoznak a Megrendelő titoktartási kötelezettségére, amennyiben abban a fenti rendelkezéseket nem érintő feltételek vannak, annyiban a jelen megállapodás titoktartási része is hatályban marad.

A Szolgáltatót felelősség terheli szándékosság és súlyos gondatlanság esetén, a nem szándékos károkozás esetén csak akkor felelős a Szolgáltató, amennyiben azt előre látta vagy látnia kellett volna.

Szállítási és Szolgáltatási feltételek

A szállítási és szolgáltatási időpontok és határidők kötelező érvényűek és azokat Szolgáltatónak be kell tartani kivéve, ha:

Megrendelő nem biztosítja az ezek megkezdéséhez vagy elvégzéséhez szükséges feltételeket.

Szolgáltatón és Megrendelőn kívüli harmadik fél vagy egyéb ok miatt a vállalt határidő nem tartható, azonban ezt Szolgáltató azonnal írásban köteles jelezni Megrendelő felé és póthatáridőt megjelölni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek, esetleges késedelemért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

CLOOS termékcsoportok esetében a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH  általános szerződési feltételei az irányadók.

Teljesítés

Szolgáltató a Rendelésben meghatározott mennyiségű, minőségű és fajtájú Árut/Szolgáltatást a Vételár ellenében köteles Megrendelőnek a Rendelésben meghatározott időben, helyen és feltételekkel szolgáltatni. Egy adott rendelés teljesítésének elfogadása Megrendelő által aláírt Szállítólevéllel, Átadás-átvételi igazolással, Teljesítés igazolással vagy Munkalappal történik. Ezek valamelyikének birtokában Szolgáltató jogosult a Számla kibocsátására.

Fizetési feltételek

Szolgáltató árai – amennyiben külön szerződésben jelen Szerződéstől eltérő megállapodás nem születik – minden esetben Szolgáltató telephelyén értendőek, a szállítás költségei a megadott áron felül kerülnek számlázásra.

A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a szerződésben meghatározott időben, vagy a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton, illetve – amennyiben a számla kiállításra került – számlán szereplő módon és bankszámlaszámra ill. határidőben köteles kiegyenlíteni.

Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Szolgáltatónak a vételár meghatározott részét a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni (“Vételár előleg”).

Megrendelő jelen szerződéstől – erre vonatkozó kikötés esetén – a megrendelés visszaigazolását követő elállása (Ptk. 6:213.§) esetén bánatpénz fizetésére köteles. A bánatpénz összege a Vételár 5 %-ának megfelelő összeg. Szállító jogosult a Vételárelőleg összegéből a bánatpénzt levonni.

Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen viszontkövetelését a számla ellenértékébe beszámítani.

Szavatosság, jótállás

A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni, melyből kitűnik a hiány mértéke, a sérülés jellege, illetve a minőségi kifogás mibenléte.

Minőségi kifogás esetén Szolgáltató saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad arra. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra, termeléskiesésre és elmaradt hasznokra nem terjed ki.

A leszállítás és beépítés/átadás között Megrendelő kötelessége az árut sértetlen állapotban megőrizni.

Vis maior

Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők pl., de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

A tulajdonjog fenntartása

Az eladott áru a Crown International Kft. tulajdonában marad az üzleti kapcsolat révén a Megrendelővel szemben őt megillető valamennyi követelés teljesítéséig.

Amennyiben a Megrendelő a ki nem fizetett árut megmunkálja vagy feldolgozza, a tulajdoni jog a teljes új dologra kiterjed. Amennyiben a vásárolt áru más, nem a mi tulajdonunkat képező árukkal kerül összedolgozásra, egyesítésre vagy komplettírozásra, akkor az új terméken társtulajdon jogot szerzünk olyan mértékben, amilyen arányban a feldolgozás, egyesítés vagy komplettírozás időpontjában a vásárolt áru értéke viszonyul a többi feldolgozott anyag értékéhez.

Amennyiben az egyesülés vagy vegyülés oly módon történik, hogy a   Megrendelő vagy egy harmadik személy terméke minősül a fő dolognak, a Megrendelő és a Crown International Kft. megállapodnak, hogy a Megrendelő a Crown International Kft.-re ruházza az új dolog tulajdonjogát. Amennyiben a Megrendelő a ki nem fizetett árut tulajdonképpen egy harmadik személytől származó főalkotórésszel egyesíti vagy komplettírozza, a Megrendelő a Crown International Kft.-re engedményezi a harmadik személyekkel szemben fennálló követeléseit.

A Megrendelő jogosult a vásárolt árut a szokásos üzletmenet keretein belül továbbértékesíteni. Amennyiben a Megrendelő ezt az árut értékesíti anélkül, hogy a teljes vételi árat előre vagy az áru átvételekor vagy azonnal rendezte volna, akkor az ő ügyfelével e feltételek szerinti tulajdon fenntartási megállapodás szükséges. Innentől a Megrendelő ezen továbbértékesítéssel kapcsolatos követeléseiről és a megegyezés szerinti tulajdonjogokról a Crown International Kft. javára lemond.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a rendelkezésre álló biztosítékainkat a Megrendelő kérésére felszabadítjuk abban az esetben, ha a biztosítékaink értéke a fedezendő követeléseket több mint 20%-kal meghaladja. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztása a mi hatáskörünkbe tartozik.

A ki nem fizetett árut illető Harmadik fél általi lefoglalás vagy egyéb rendelkezés illetve beavatkozás esetén a vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni minket.

Ipari oltalmi jogok és szerzői jogok

A szállításaink és szolgáltatásaink teljesítése alapvetően nem jár a minket megillető oltalmi jogok vagy szerzői jogok átruházásával. Egy ilyen átruházás külön megegyezés tárgyát képezi.

Amennyiben más irányú megállapodás nem köttetett, a standard szoftverek használatára a következő vonatkozik: a Megrendelő kap egy határidő nélküli, egyszerű, a szerződésben megjelölt termékek használatára korlátozódó, egy munkahelyre vonatkozó használati jogot.

a Megrendelő tehető felelőssé a védelmi jog megsértéséért, különösen, ha a védelmi jogok sérelme egy általunk előre nem látható alkalmazás illetve az okozza, hogy a szállítás a Megrendelő által módosításra vagy nem a Crown International Kft. által szállított gyártmányokkal együtt kerül használatra.

A védelmi jogok megsértése esetén a Crown International Kft. fenntartja a jogot a szükséges oltalmi jogok megfelelő határidőn belüli megszerzésére – ennek módját szabadon megválasztva – vagy a Megrendelőnek egy számára elfogadható alternatív megoldás felkínálására.

Alkalmazandó jog

A Megrendelő és a Crown International Kft. közötti összes jogviszonyra a magyar jogi szabályozás alkalmazandó.

FELIRATKOZÁS

Az iparági és céges hírekről, ajánlatokról...

ELÉRHETŐSÉGEK

2142 Nagytarcsa,
Alsó Ipari krt. 6., G épület

Telefon: +36 28 200 280
Szerviz hotline: +36 20 365 2447

E-mail: info@cloos.hu
Részletes elérhetőségek: Kapcsolat

GINOP banner

Pin It on Pinterest

Share This